ข้อตกลงการใช้บริการ

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์
- ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ให้อ่านสินค้าของเราผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น “ห้ามใช้โปรแกรมหรือวิธีการใดๆนำสินค้าออกไป หรือ เผยแพร่ หากตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว จะขอระงับการใช้งานทันที”
- ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าตรวจสอบการใช้งานต่างๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
– ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะไม่ถูกเปิดเผย